janmark

Litteraturkurs

KONTAKT

Forside

Hvem?


Hyperion - den glemte titan. Læsning er Keats' epos og Hölderlins roman

 

Hovedoppgave Allmenn litteraturvitenskap UiO, juni 1998

Resumè.

(fuld tekst vil bli lagt ut senere. Ønsker du den NU, så ta kontakt)


Den komparative analyse af John Keats' to epos-fragmenter Hyperion og The Fall of Hyperion og Friedrich Hölderlins roman Hyperion. Oder der Eremit in Griechenland skal først og fremmest give en beskrivelse af særtrækkene ved Hyperion som litterær figur. 

Det vil i stor grad ske i sammenligning med en anden titan-figur, Prometheus, og bl.a. vise, at Keats og Hölderlin bruger Hyperion-figuren som en bevidst kontrast til Prometheus for at problematisere sidstnævntes karaktertræk. Titansymbolet tages også som udgangspunkt for en læsning af Hölderlins roman som en Bildungsroman, idet romanens udvikling så at sige tolkes udfra disse figurer. 

Studien ser desuden på de tre værker på formelle og tematiske områder, der ikke har med Hyperion-figuren at gøre. Analysen vil vise, hvori enheden mellem Keats' epos består, og hvordan denne enhed nødvendigvis påvirker læsningen af begge, men den videre behandling af de generelle forskelle og ligheder mellem Hölderlins og Keats' værk vil bl.a. munde ud i problematisering af, hvad denne enhed indebærer. Det vil nemlig vise sig, at ligheden Keats' epos imellem tildels overskygges af The Fall of Hyperion's lighed med Hölderlins roman, mens eposet Hyperion vil fremstå som et unikt værk i denne sammenhæng.
De tre værker anses ikke i første række som metapoetiske, men området vil blive givet en behandling, der bl.a. skaber nogle konklusioner om Keats' og Hölderlins syn på digtekunstens formåen og nogle kommentarer angående den poetik, der implicit præsenteres gennem værkerne.